O škol(c)e

Mateřská škola je čtyřtřídní, umístěna v typizované patrové budově po bývalých jeslích. Strategická poloha ve středu města a v blízkosti parku je příznivá pro značnou část rodičovské veřejnosti, pro děti je ekologicky nezávadné a zdraví prospěšné prostředí při pobytech venku.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání tříd vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem, který plně vyhovuje antropometrickým požadavkům, hraček i didaktických pomůcek je pestrý výběr. Průběžně jsou doplňovány podle tématických okruhů k rozvíjení tvořivosti, porovnávacích i motorických schopností, vzdělávací a naučné hry na počítači jsou dětmi oblíběné. Psychohygienické podmínky jsou dodržovány. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby si je mohly samy brát a samy je ukládat.Terapeutický bazén slouží k relaxaci nejen dětí integrovaných, je oblíben všemi věkovými skupinami. Děti se podílejí na výzdobě prostředí svými výtvory, dětské práce jsou přístupné rodičovské veřejnosti na nástěnkách v šatnách dětí, ve třídách, na chodbách budovy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která je vybavena moderní technologíí, sestava jídelníčku je v souladu se spotřebním košem, který zaručuje vyváženost stravy. Prvky zdravé výživy a pitný režim je dodržován.

V areálu mateřské školy je školní zahrada, která je vybavena hracími prvky pro zvyšování tělesné zdatnosti dětí, pro míčové hry, pro osvěžování vodou a základy plavecké výchovy je zabudovaný bazén s filtrací, vodotrysk, dvě pískovistě se zastíněním, které chrání před prudkostí slunečních paprsků. Dřevěné lavice a stoly jsou využívány pro herní činnost dětí, pro stolování. Vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

Děti jsou do tříd zařazovány podle věku, schopností a individuálních zvláštností. Třída Jahůdky je určena nejmenším dětem ve věku 3 let, další třídy jsou pro děti od 4-7 let - třídy jsou heterogenní - věkově smíšené.

Aktuální jídelníček

Třídy

Kuchyň a jídelna

Zahrada

Ostatní prostory

 

Vzdělávací program

Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,položit základy celoživotního vzdělávání podle možností , zájmů a potřeb dítěte .

Vzdělávacím záměrem projektu je rozvoj osobnosti dítěte,její individuality,citový postoj vůči ostatním lidem,světu kolem nás ,k člověku, k jeho práci,rodině,přírodě, k vlastnímu zdraví,k planetě Zemi, k historii, k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Vzdělávání je uskutečńováno ve všech činnostech ,které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.Učení se zakládá na aktivní účasti dítěte ,založené na smyslovém vnímání,prožitkovém a interaktivním učení,zpravidla ve skupinách a individuálně, vychází z dětské volby,zvídavosti, potřeby objevovat.

Má charakter hry,zábavy a zajímavých činností.Probouzí v dítěti zájem, chuť dívat se kolem sebe,naslouchat,objevovat. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu.

KLÍČEM OTVÍRÁME SVĚT

Obsahem vzdělávacího programu jsou čtyři integrované bloky, které se během roku navzájem prolínají a umožňují p. učitelkám pohotově reagovat na vzniklou situaci .

1/ SVĚT KOLEM NÁS

Cílem tohoto integrovaného bloku je zaměřit se na dění kolem nás,seznámení se s novým prostředím, ročními obdobími,naším městem, tradicemi,kulturou jiných národů,činnostmi lidí.

2/ LIDÉ A MY

Tento blok je zaměřen na mezilidské vztahy, poznávání nových kamarádů, seznámení se se zaměstnanci školy, rodinou, povoláním, lidským tělem.Na rozvoj pohybových dovedností, zdravého životního stylu,ochranu zdraví, sebeobsluhu,seznámení se s lidskými činnostim během celého roku. Důležitou součástí je rozvoj a zlepšování fyzické zdatnosti dětí.

3/ CO NÁS UČÍ PŘÍRODA

Zaměření tohoto integrovaného bloku je rozvíjet znalosti dětí týkajícich se přírody, jednotlivých ročních období, znalosti stromů a květin,ovoce, zeleniny, domácích i volně žijících zvířat a jejich mláďat,celkové ochrany přírodního bohatství. Vychovávat děti k ekologickému chování.

4/ ZÁCHRANNÝ KRUH

Tento blok jsme zařadili z důvodu ochrany zdraví,v něm máme za úkol vést děti ke správnému chování na silnici, ale i v přírodě,předcházet nebezpečným situacím, učit děti správné reakci v dané situaci.

 

Vedení školy

Ředitelka MŠ: Mgr. Alena RUBICKÁ
Zástupkyně ředitelky: Vladimíra PÉTEROVÁ

Pedagogové


Třída Jahůdky: p. učitelky Dagmar HEŘMANOVÁ a Zuzana HELTOVÁ, asistentka pedagoga Irina FUKOVÁ
Třída Berušky: p. učitelky Alena NĚMCOVÁ a Bc. Michaela ČÍŽKOVÁ
Třída Hvězdičky: p. učitelky Vladimíra PÉTEROVÁ a Martina SCHUSTEROVÁ
Třída Sluníčka: p. učitelka Mgr. Alena RUBICKÁ a pan učitel Bc. Michal VESELOVSKÝ

Nepedagogové

Školní jídelna
Iveta FLEISNEROVÁ - vedoucí kuchařka
Jiřina FELIXOVÁ - kuchařka
Pavla HÄRINGOVÁ - vedoucí ŠJ

Provozní pracovníci
Ivana NOVOTNÁ, Romana PÉTEROVÁ

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Ke stažení zde

Projekt Šablony

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ, je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Více informací: Šablony I., Šablony II., Šablony III., Šablony I. - OP JAK.

Ve škole nanečisto

Předškoláci 1x měsíčně navštěvují vyučování v 1.třídě ZŠ JIH

Projekt spolupráce ZŠ-MŠ - Ve škole nanečisto

Úkol projektu: navázat kamarádství, pomoc mladším kamarádům, nové vztahy, seznámení se školním prostředím, odbourání pocitu nejistoty z neznámého prostředí.